سیستم های نظارت تصویری هوشمند سال هاست که مورد استفاده قرار می گیرند. با این حال، هنوز نتایج حاصل از آنها در حد ایده آل نیست. ظهور فناوری Deep learning هایک ویژن این موضوع را به واقعیت تبدیل کرده...